Oferujemy doradztwo finansowe w wielu aspektach i dziedzinach

CO OFERUJEMY?

Kompleksowe rozwiązania w wielu zakresach. Poniżej znajdziecie Państwo dokładne informacje.

DORADZTWO

DORADZTWO STRATEGICZNE

Usługi doradztwa finansowego typu corporate finance świadczone przez FinCo Capital S.A. mają na celu identyfikację i zarekomendowanie możliwości wykorzystania instrumentów rynku finansowego do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. FinCo Capital doradza klientom w przygotowaniu długoterminowych strategii rozwoju. Usługi doradztwa strategicznego obejmują analizę modelu biznesu, strategii rozwoju i perspektyw działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, rekomendowanie celów strategicznych, a także dopasowanie i rekomendowanie sposobów ich realizacji oraz ocenę wpływu ich realizacji na wartość spółki.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Wycena jest podstawą do wyznaczenia ceny transakcyjnej przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów. Przygotowujemy wyceny m.in. metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), mnożników rynkowych oraz cen transakcyjnych w porównywalnych transakcjach.Wycenę dokonujemy w oparciu o model finansowy wraz z projekcjami wyników finansowych, sporządzonych zgodnie z założeniami określonymi we współpracy z klientem.

RELACJE INWESTORSKIE

Dla spółek giełdowych lub udających się na giełdę FinCo Capital S.A. doradza w komunikacji pomiędzy spółką a uczestnikami rynku, w szczególności inwestorami. Do ważnych działań w zakresie relacji inwestorskich (IR) należą: utrzymywanie bieżących kontaktów z uczestnikami rynków kapitałowych, komunikowanie wyników okresowych i istotnych wydarzeń z życia spółki oraz zarządzanie kryzysowe m.in. w sytuacjach zagrażających poważnymi wahaniami kursu akcji spółki.Prowadzenie sprawnej komunikacji z inwestorami warto rozpocząć już na etapie przygotowań do pierwszej publicznej oferty akcji. Działania w zakresie relacji inwestorskich mają na celu przekazanie inwestorom czytelnego obrazu dotyczącego działalności Spółki, jej dokonań oraz najważniejszych celów strategicznych. Profesjonalne działania w zakresie IR pomagają kształtować zaufanie inwestorów do Zarządu spółki poprzez wskazywanie na jego kompetencje w zakresie zarządzania spółką oraz realizacji wytyczonych celów a w efekcie mają wpływ na notowania spółki.

FINANSOWANIE

PRIVATE PLACEMENT

  • Private placement jest procesem pozyskania finansowania poprzez emisję akcji lub udziałów spółek niepublicznych, kierowanej do ograniczonej liczby wybranych inwestorów. Finansowanie w ramach niepublicznej emisji akcji bywa traktowane jako etap na drodze do pozyskania środków na rynku publicznym (tzw. pre-IPO).
  • We wszystkich fazach transakcji począwszy od aktywnego pre-marketingu emisji wśród potencjalnych inwestorów, poprzez sporządzenie potrzebnych analiz, prognoz finansowych, wyceny i dokumentów transakcyjnych oraz wsparcie w prowadzeniu negocjacji, do finalizacji transakcji w uzgodnionym terminie, zapewniamy nasze usługi, jako wyłączny doradca finansowy.

FINANSOWANIE DŁUŻNE

  • Emisja obligacji może być alternatywą dla finansowania bankowego o znacznie większej elastyczności warunków pozyskania środków.
  • Niepubliczna emisja obligacji kierowana jest do określonej ograniczonej liczby inwestorów. Istnieje również możliwość emisji obligacji w ramach publicznej oferty pierwotnej na rynku Catalyst, a także wprowadzenia wcześniej wyemitowanych obligacji do obrotu na tym rynku.
  • FinCo Capital oferuje doradztwo w całym procesie od formułowania struktury transakcji i jej parametrów, poprzez sporządzenie wraz z domem maklerskim i doradcą prawnym wymaganych dokumentów oraz wsparcie w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, do koordynowania finalizacji procesu. Zapewniamy pomoc w wyborze pozostałych doradców (domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na obligacje oraz doradcy prawnego), a następnie pełnimy rolę koordynatora działań i podmiotu nadzorującego wykonanie prac.

IPO

FinCo Capital S.A. oferuje swoje usługi doradztwa strategicznego i finansowego dla Zarządu emitenta przy przeprowadzaniu ofert pierwotnych (IPO)

  • Kluczowymi elementami przygotowania spółki do transakcji są przegląd i przygotowanie strategii, przygotowanie modelu finansowego wraz z prognozami wyników finansowych oraz wyceną spółki, a także sporządzenie equity story i strategii IPO.
  • Zapewniamy doradztwo przy wyborze pozostałych doradców (domu maklerskiego, doradcy prawnego i agencji PR), a następnie pełnimy rolę koordynatora działań i podmiotu nadzorującego wykonanie prac oraz wspierającego Zarząd w kontaktach z innymi uczestnikami transakcji i inwestorami.
  • Nasze zaangażowanie w roli doradcy finansowego Zarządu Spółki w procesie IPO pozwala na wynegocjowanie z innymi uczestnikami transakcji optymalnej struktury transakcji i wielkości pozyskiwanych środków. Zaangażowanie FinCo Capital jako doświadczonego doradcy finansowego odpowiedzialnego za realizację i koordynację prac na wszystkich etapach procesu ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia i powodzenia oferty publicznej.
  • Dla spółek przygotowujących ofertę publiczną, lub już notowanych na GPW, FinCo Capital świadczy usługi z zakresu relacji inwestorskich (IR).

SPO

Dla spółek już notowanych na rynku publicznym oferujemy doradztwo w pozyskaniu środków finansowych w ramach (wtórnych) emisji akcji.

  • Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu strategii oferty oraz dokumentów transakcyjnych, a także określeniu struktury oferty pod względem docelowej grupy inwestorów. Współpracujemy z domem maklerskim podczas sporządzania harmonogramu oraz organizacji i przeprowadzania spotkań z inwestorami.

M&A

FinCo Capital S.A. oferuje doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek lub ich wydzielonej części.
Poprzez członkostwo w International Corporate Finance Group, organizacji zrzeszającej firmy doradcze i banki inwestycyjne z różnych krajów, specjalizujące się w doradztwie w transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, jesteśmy w stanie dotrzeć do rynków na całym świecie, aby znaleźć dla polskich podmiotów potencjalnego inwestora.Spółki w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do spółek krajowych, jak i zagranicznych, realizują strategię wzrostu m.in. poprzez nabycie podmiotów lub aktywów. FinCo Capital specjalizuje się również w doradztwie w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu transakcji po stronie kupujących. Dzięki kontaktom w ramach sieci partnerów zrzeszonych w ICFG jesteśmy w stanie znaleźć dla polskich podmiotów potencjalne cele inwestycyjne na całym świecie.

EQUITY CAPITAL MARKETS

FinCo Capital S.A. doradza w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek lub ich wydzielonej części, dla klientów rynku kapitałowego.
Poprzez członkowstwo w International Corporate Finance Group, organizacji zrzeszającej firmy doradcze i banki inwestycyjne na całym świecie, specjalizujące się w doradztwie w transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, jesteśmy w stanie dotrzeć do rynków na całym świecie, aby znaleźć dla polskich podmiotów potencjalnego inwestora.Spółki w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do spółek krajowych, jak i zagranicznych, realizują strategię wzrostu m.in. poprzez akwizycje podmiotów lub części aktywów. FinCo Capital specjalizuje się również w doradztwie w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu transakcji po stronie buy-side. Dzięki kontaktom w ramach sieci partnerów zrzeszonych w ICFG jesteśmy w stanie znaleźć dla polskich podmiotów potencjalne cele inwestycyjne na całym świecie.

FinCo Capital S.A.
Budynek LUMEN 9 piętro, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 525-24-28-993, REGON: 141461192

© 2019 All rights reserved FINCO CAPITAL S.A.

TOP